# سرگرمی

چیستان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همه را آرایش می کند اما خود لخت می ماند؟ درباره ی جمله فکر بدی نکنید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تا اسمش را بیاوری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید