دوازده چیز را سزاوار است بر سر سفره رعایت کنیم.

1.  شناختن غذا (حلال  یا حرام )
2.  بسم الله گفتن
3.  شکر خدا
4.  رضایت به تقدیر الهى
5.  بر پاى چپ تکیه کردن
6.  با سه انگشت خوردن ( لقمه کوچک برداشتن )
7.  از دم دست خوردن
8.  لیسیدن انگشت
9.  لقمه کوچک برداشتن
10. خوب جویدن
11.  به این و آن کم نگاه کردن
12.  شستن هر دو دست
(کتاب نصایح - سخنان چهارده معصوم - هزار و یک سخن : ص 233) به نقل از کتاب  داستانهایی از بسم الله الرحمن الرحیم (جلد 2) تالیف قاسم میر خلف زاده )

ما چقدر  این آداب رو رعایت می کنیم ؟

/ 0 نظر / 26 بازدید