ضرب المثل

3-آب از آسیاب افتاد.

آرامش بر قرار شد.

4- آب از دستش نمی چکد.

خیلی خسیس است.

5- آب از سر گذشتن.

دیگر امیدی نیست.

6- آب از آب تکان نخورد

اتفاقی نیفتاد

7- آب توی شیر کردن.

تقلب در کار

8- آب خوش از گلو پایین نرفت .

راحت نبودن

9- آب دهانش خشک شد .

تعجب بسیاری کرد

10-آب کردن .

فروختن / قالب کردن

/ 0 نظر / 60 بازدید